ข้อตกลงการใช้บริการ SBUYSMS.COM
โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อตกลงก่อนสมัครขอใช้บริการ สบายเอสเอ็มเอสถือข้อตกลงฉบับนี้เป็นหลักปฏิบัติในการให้บริการ

คำว่า "สบายเอสเอ็มเอส" ในเอกสารนี้ หมายถึง ผู้ให้บริการส่งข้อความสั่น
(SMS: Short Message Service) จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่

คำว่า "สมาชิก" ในเอกสารนี้ หมาถึง ผู้ใช้บริการของสบายเอสเอ็มเอสประเภทส่งข้อความสั่น
(SMS: Short Message Service) จากระบบอินเตอร์เน็ตไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่

สมาชิกต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อปฏิบัติของ สบายเอสเอ็มเอส หากละเมิดหรือไม่ปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงการปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่ง สบายเอสเอ็มเอสขอสงวนสิทธิ์ ในการพิจารณาการยกเลิกการเป็นสมาชิกทันที แต่เพียงผู้เดียว โดยไม่จำเป็นต้องชี้แจงเหตุผล, ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ และ/หรือ ในกรณีมีผู้เสียหาย สมาชิกต้องเป็นผู้รับผิดชอบ ในความเสียหายนั้นแต่เพียงผู้เดียว

1. ข้อมูลที่สมาชิกกรอกเพื่อสมัครใช้บริการตลอดจนข้อมูลที่ประกอบการใช้บริการต้องเป็นความจริง,ครบถ้วนและใหม่ล่าสุด เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง เช่น ในกรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน

2. ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ใช้คำเหล่านี้ในการตั้งชื่อผู้ใช้(Username) เช่น webmaster,hostmaster, admin, administrator, postmaster หรือคำอื่นๆ ที่ระบุว่าเป็นผู้ดูแลระบบหรือทีมงานของสบายเอสเอ็มเอส

3. เพื่อความปลอดภัย สมาชิกต้องรักษาชื่อผู้ใช้(Username) และรหัสผ่าน(Password) ให้ดี โดยไม่บอกให้ผู้อื่นทราบ กรณีที่สมาชิกลืมรหัสผ่าน สบายเอสเอ็มเอสจะแจ้งรหัสผ่านให้สมาชิก ทางอีเมล์ที่สมาชิกได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น

4. บริการ SMS Gateway เป็นบริการในระบบการชำระค่าบริการแบบ ชำระเงินล่วงหน้า (Pre-Paid) เมื่อสมาชิกชำระค่าบริการแล้ว สบายเอสเอ็มเอสขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ

5.ภายในระบบส่งข้อความ หากระบบปรากฎข้อความ "ข้อความถูกส่งออกไปเรียบร้อยแล้ว" หมายถึง สบายเอสเอ็มเอสยืนยันว่า ข้อความ SMS ของสมาชิก ถูกนำส่งไปถึงระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้รับเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ระบบไม่สามารถส่งข้อความได้ ระบบจะปรากฎข้อความแจ้งให้สมาชิกทราบ ในขณะที่สมาชิกส่งข้อความ สมาชิกจะไม่เสียค่าบริการ

6. สมาชิกเข้าใจเป็นอย่างดีว่า ความเร็วในการส่งข้อความ SMS จากระบบของสบายเอสเอ็มเอส ไปจนถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้รับข้อความ ขึ้นอยู่กับ ปริมาณการใช้งานเครือข่ายในภาพรวมทั้งหมดของประเทศไทย และ ปริมาณการใช้งานเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับข้อความ ทำให้สบายเอสเอ็มเอสไม่สามารถรับรองได้ว่า ข้อความ SMS จะถูกส่งไปถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับในทันท่วงที ได้ตลอดเวลา

7. สมาชิกเข้าใจเป็นอย่างดีว่า การส่งข้อความ SMS ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของประเทศไทย,การเชื่อมต่อทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างสมาชิกและสบายเอสเอ็มเอส,ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย,ระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ และการเปิด/ปิด,ยี่ห้อ,รุ่น ของโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ เป็นปัจจัย ทำให้สบายเอสเอ็มเอสไม่สามารถรับประกันผลการส่งข้อความ SMS ได้ไม่ว่ากรณีใดๆ และ/หรือไม่รับผิดชอบ กรณีที่สมาชิกกรอก หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ ข้อความ SMS ผิด และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ SMS ไม่ได้อยู่ในระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วอันเป็นเหตุให้ข้อความ SMS ส่งไปไม่ถึงผู้รับ

8. สมาชิกต้องไม่ส่งข้อความ ถ้อยคำหยาบคาย, กล่าวหาผู้อื่น, ดูหมิ่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์,ที่อยู่เว็บไซต์เว็บเพจ(URL) ที่ไม่เหมาะสม, ละเมิดลิขสิทธิ์, ไม่เป็นความจริง,ยั่วยุให้เกิดความแตกแยก, พนันขันต่อ, ผิดศีลธรรม, วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และ/หรือข้อความอันเข้าข่ายที่เป็นการรบกวนผู้อื่น และ/หรือ สมาชิกด้วยกันเอง ตลอดจนการกระทำใดๆ อันเป็นการกระทำผิดกฏหมาย ของประเทศไทย หากมีผู้เสียหาย สมาชิกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบกับความผิดนั้นแต่เพียงผู้เดียว

9. สบายเอสเอ็มเอสให้บริการ การต่อเชื่อมแบบ API ซึ่งเป็นมาตรฐาน พร้อมคู่มือการใช้งาน และตัวอย่างโปรแกรม สมาชิกไม่สามารถเรียกร้องให้สบายเอสเอ็มเอส จัดทำ และ/หรือ เปลี่ยนแปลงแก้ไขระบบของสบายเอสเอ็มเอสให้รองรับกับระบบของสมาชิกรายใดรายหนึ่งเป็นกรณีพิเศษ

10. สมาชิกมีความเป็นส่วนตัว สบายเอสเอ็มเอสไม่มีสิทธิ์นำข้อมูลของสมาชิก, ข้อความที่สมาชิกส่งถึงผู้รับและ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้รับ ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่ากรณีใดๆ

11. ในกรณีสมาชิกมีการกระทำที่ผิดกฏข้อตกลงในการใช้บริการข้างต้น หากมีการร้องขอข้อมูลเพื่อใช้ในการตรวจสอบ/เป็นหลักฐาน ทางสบายเอสเอ็มเอสจำเป็นต้องให้ความร่วมมือโดยการส่งข้อมูลอันเป็นประโยชน์ให้กับผู้ร้องเรียน

12. หากเกิดกรณีพิพาทใดๆ ขึ้น สมาชิกที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสบายเอสเอ็มเอส จะต้องให้ความร่วมมือในการสืบสวนสอบสวน ของเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในการสอบสวน

13. สบายเอสเอ็มเอสขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและอัตราค่าบริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า